Hlavní město Praha 2022

ExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 1.1 °C ()EXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 4.1 den (dní) ()EXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí za posledních pět let oproti dlouhodobému průměru 1.3 den (dní) ()EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru 4.9 den (dní) ()EXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 let 1.7 epizoda ()EXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let 1 počet ()EXP6EXP7 - Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obce 4.6 % ()EXP7EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) 80 den (dní) ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 156 den (dní) ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) 0.21 index ()EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 49.3 % ()AD1AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvality 99.6 % ()AD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 40.9 % ()AD3AD4 - Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatel 14.05 % ()AD4AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území 0.09 % ()AD5AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů AD6AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel 0.2 % ()AD7AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území města 11.6 počet na 1000 ha ()AD8AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatel 6.4 % ()AD9AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleně 100 % ()AD11AD12 - Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojů 111 l/obyv./den ()AD12AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce 4.3 l.s-1 / 1000 obyv. ()AD13AD14 - Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem 100 % ()AD14AD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním území 0.2119 m³/obyv. ()AD15AD16 - Počet mimořádných klimatických událostí 0 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatu 100 % ()GOV1GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatření 0.19 % ()GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánu 80 % ()GOV3GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu města 0.04 % ()GOV4GOV5 - Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápění 0 % ()GOV5GOV6 - Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdroj 2.18 % ()GOV6GOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvatele 23.65 kWp/1000 obyv./rok ()GOV7GOV8 - Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyGOV8GOV9 - Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu.GOV9GOV10 - Rozloha plochy území změněné na zelenou infrastrukturu 0.000209258 m²/ 1000 obyv. ()GOV10GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výrobě 15.7 % ()GOV11GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatu 0.051572 akcí/10 000 obyvatel ()GOV12GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) 0.046 % ()GOV13GOV14 - Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF) 0.14 % ()GOV14GOV15 - Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě městaGOV15GOV16 - Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území města / městské části/ obceGOV16EMI1 - Spotřeba dálkového tepla 107032 kg CO₂e/obyv. ()EMI1EMI2 - Spotřeba elektřiny 2189.34 kg CO₂e/obyv. ()EMI2EMI3 - Spotřeba zemního plynu 1055.77 kg CO₂e/obyv. ()EMI3EMI4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravě 1179.36 kg CO₂e/obyv. ()EMI4EMI5 - Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrti 8.92577 kg CO₂e/obyv. ()EMI5EMI6 - Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obce 8.21168 kg CO₂e/obyv. ()EMI6EMI8 - Dopravní výkon v kolejové dopravě 59.3572 kg CO₂e/obyv. ()EMI8EMI9 - Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě 32.4724 kg CO₂e/obyv. ()EMI9EMI10 - Dopravní výkon v letecké dopravěEMI10EMI13 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkováním 11.2305 kg CO₂e/obyv. ()EMI13EMI14 - Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalováním 177.085 kg CO₂e/obyv. ()EMI14EMI15 - Celková produkce nebezpečného odpadu 0.956276 kg CO₂e/obyv. ()EMI15EMI16 - Produkce odpadní vody 44.6506 kg CO₂e/obyv. ()EMI16EMI17 - Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 3.25213 kg CO₂e/obyv. ()EMI17EXP 76%ExpoziceAD 59%Citlivost a kapacitaGOV 35%PřipravenostMIT 63%Emise58%Celkem


Míra jistoty: 79.2%

Úplnost dat: 85.7%

Klimatický štítek

Klimatický štítek je výsledkem hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska jejich příspěvku ke změně klimatu (emise) a schopnosti přizpůsobení se jí (adaptace).

Jedná se o souhrnné zobrazení celkového hodnocení ve formě několika soustředných kružnic rozdělených na čtyři kvadranty. Ty znázorňují čtyři hlavní oblasti hodnocení přístupu města, městské části nebo budovy v oblasti adaptace na změnu klimatu (expozice, citlivost a kapacita) a emise, neboli uvolňování skleníkových plynů. Každá oblast je dále rozdělena na menší výseče, které jsou reprezentovány dílčími indikátory (faktory), které danou oblast zastupují.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně) celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen jak středovou hodnotou KLIMASKENU (označovanou také jako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak barevným vyjádřením.

(odhad)(měření, výpočet)
%Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi