Hlohovec (testovací verze)

ExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 1.7 °C ()EXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 12.6 den ()EXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměru 2.1 den ()EXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměru 2 den ()EXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 let 2 epizoda ()EXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 let 0 počet ()EXP6EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu) 22 den ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 let 0 den ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI) -1.05 index ()EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městě 29.64 % ()AD1AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvalityAD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy 14.51 % ()AD3AD4 - Populace nejvíce zranitelná vlnám veder 10.27 % ()AD4AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů 0 % ()AD10AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obce 0 l.s-1 / 1000 obyvatel ()AD13AD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním území 0 m³/obyv. ()AD15AD16 - Počet mimořádných klimatických událostí 2 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatuGOV1GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatření 0 % ()GOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuGOV3GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu města 0 % ()GOV4GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběGOV11GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatu 0.481 akcí/10 000 obyvatel ()GOV12GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) GOV13MIT1 - Spotřeba dálkového tepla 0 kg CO₂e/obyv. ()MIT1MIT2 - Spotřeba elektřiny 439.527 kg CO₂e/obyv. ()MIT2MIT3 - Spotřeba zemního plynu 2789.15 kg CO₂e/obyv. ()MIT3MIT4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravěMIT4EXP 68%ExpoziceAD 36%Citlivost a kapacitaGOV 16%PřipravenostMIT 42%Emise40%Celkem

Klimatický štítek

Klimatický štítek je výsledkem hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska jejich příspěvku ke změně klimatu (emise) a schopnosti přizpůsobení se jí (adaptace).

Jedná se o souhrnné zobrazení celkového hodnocení ve formě několika soustředných kružnic rozdělených na čtyři kvadranty. Ty znázorňují čtyři hlavní oblasti hodnocení přístupu města, městské části nebo budovy v oblasti adaptace na změnu klimatu (expozice, citlivost a kapacita) a emise, neboli uvolňování skleníkových plynů. Každá oblast je dále rozdělena na menší výseče, které jsou reprezentovány dílčími indikátory (faktory), které danou oblast zastupují.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně) celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen jak středovou hodnotou KLIMASKENU (označovanou také jako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak barevným vyjádřením.

(odhad)(měření, výpočet)
%