Karlova Ves

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 1.5 °C ()EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 5 deň (dní) ()EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 5 deň (dní) ()EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 10 deň (dní) ()EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 0 epizóda ()EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 0 počet ()EXP6EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 0 % ()EXP7EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 10 deň (dní) ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 15 deň (dní) ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) 2 index ()EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 72.13 % ()AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 30 % ()AD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 18 % ()AD3AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 19 % ()AD4AD5 - Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územia 2.43 % ()AD5AD6 - Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov 30 % ()AD6AD7 - Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľov 0 % ()AD7AD8 - Počet starých ekologických záťaží na území mesta 0 počet na 1000 ha ()AD8AD9 - Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľov 3.35 % ()AD9AD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektov 0 % ()AD10AD11 - Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zelene 0 % ()AD11AD12 - Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojov 110 l/obyv./deň ()AD12AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 1300 l.s-1 / 1000 obyv. ()AD13AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom 10 % ()AD14AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území 0 m³/obyv. ()AD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 10 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 45 % ()GOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 5.9 % ()GOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu 40 % ()GOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 5.9 % ()GOV4GOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovani 80 % ()GOV5GOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdroj 0.3 % ()GOV6GOV7 - Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľa 2 kWp/1000 obyv./rok ()GOV7GOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektriny 0 kVA/1000 obyvatel ()GOV8GOV9 - Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímy 0 % ()GOV9GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru 0.1 m²/ 1000 obyv. ()GOV10GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe 22 % ()GOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 1.33937 akcií / 10 tis. obyvateľov ()GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania 0 % ()GOV13GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) 0.02 % ()GOV14GOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mesta 0 % ()GOV15GOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne části/ obce 0 MWh/obyvatele ()GOV16EMI1 - Spotreba diaľkového tepla 1061.31 kg CO₂e/obyv. ()EMI1EMI2 - Spotreba elektriny 431.801 kg CO₂e/obyv. ()EMI2EMI3 - Spotreba zemného plynu 578.481 kg CO₂e/obyv. ()EMI3EMI4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 545.656 kg CO₂e/obyv. ()EMI4EMI5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 0 kg CO₂e/obyv. ()EMI5EMI6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 0 kg CO₂e/obyv. ()EMI6EMI8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave 45.3066 kg CO₂e/obyv. ()EMI8EMI9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave 20.4972 kg CO₂e/obyv. ()EMI9EMI10 - Dopravný výkon v leteckej doprave 306.622 kg CO₂e/obyv. ()EMI10EMI13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 30.2212 kg CO₂e/obyv. ()EMI13EMI14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 245.774 kg CO₂e/obyv. ()EMI14EMI15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 1.5699 kg CO₂e/obyv. ()EMI15EMI16 - Produkcia odpadovej vody 0.641886 kg CO₂e/obyv. ()EMI16EMI17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 5.65514 kg CO₂e/obyv. ()EMI17EXP 74%EXPOZÍCIAAD 61%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 41%PRIPRAVENOSŤMIT 80%Emisie64%Celkem


Miera istoty: 53.6%

Úplnosť dát: 100.0%

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%Tato webová stránka používá soubory cookies

Na tomto webu používáme soubory cookies, a to k zajištění správné funkčnosti, optimalizaci, pro analýzu rozsahu a statistiky. Získané údaje jsou anonymní a sdílíme je s našimi partnery, kteří se o provoz a fungování webových stránek starají. Bez Vašeho souhlasu můžeme ukládat pouze ty cookies, které jsou nezbytné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní cookies potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv udělit nebo odvolat v nastavení cookies.

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých stránka nemůže správně fungovat. Neobejdeme se bez cookies pro uložení přihlášení.

Preferenční cookies nám umožňují zapamatovat si vaše nastavení, například filtrování a řazení nebo jazyk.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak naše stránky používáte. Využíváme službu třetí strany, která je zavázána sbírat data anonymně – pro správné fungování ale vyžaduje cookies.

NezbytnéNastaveníSouhlasím se všemi