Hlohovec (testovací verze)

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Průměrná roční teplota vzduchu 1.7 °C ()EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 12.6 den ()EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 2.1 den ()EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 2 den ()EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 2 epizoda ()EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 0 počet ()EXP6EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 22 den ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 0 den ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) -1.05 index ()EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 29.64 % ()AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvalityAD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 14.51 % ()AD3AD4 - Populácia najviac zraniteľná na vlny horúčav 10.27 % ()AD4AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektů 0 % ()AD10AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 0 l.s-1 / 1000 obyvatel ()AD13AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území 0 m³/obyv. ()AD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 2 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímyGOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 0 % ()GOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánuGOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 0 % ()GOV4GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobeGOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 0.481 akcí/10 000 obyvatel ()GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovaniaGOV13MIT1 - Spotreba diaľkového tepla 0 kg CO₂e/obyv. ()MIT1MIT2 - Spotreba elektriny 439.527 kg CO₂e/obyv. ()MIT2MIT3 - Spotreba zemného plynu 2789.15 kg CO₂e/obyv. ()MIT3MIT4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej dopraveMIT4EXP 68%EXPOZÍCIAAD 36%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 16%PRIPRAVENOSŤMIT 42%Emisie40%Celkem

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%