Praha

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 2 °C ()EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 17.4 deň (dní) ()EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru 13.7 deň (dní) ()EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 2.1 deň (dní) ()EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 1.6 epizóda ()EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 0 počet ()EXP6EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 5.5 % ()EXP7EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 81 deň (dní) ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 376 deň (dní) ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) -1.7 index ()EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 24.3 % ()AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvalityAD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 10.2 % ()AD3AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 17.7 % ()AD4AD5 - Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územiaAD5AD6 - Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov AD6AD7 - Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľov 0.5 % ()AD7AD8 - Počet starých ekologických záťaží na území mestaAD8AD9 - Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľovAD9AD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektovAD10AD11 - Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zelene 83 % ()AD11AD12 - Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojov 107 l/obyv./deň ()AD12AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 2.348 l.s-1 / 1000 obyv. ()AD13AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom 100 % ()AD14AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom územíAD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 5 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 80 % ()GOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení 0.5 % ()GOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu 20 % ()GOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce 1 % ()GOV4GOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovani 10 % ()GOV5GOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdroj 0.34 % ()GOV6GOV7 - Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľa 800 kWp/1000 obyv./rok ()GOV7GOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektriny 25 kVA/1000 obyvatel ()GOV8GOV9 - Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímy 0.3 % ()GOV9GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru 3.82 m²/ 1000 obyv. ()GOV10GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe 13.5 % ()GOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. 0.031 akcií / 10 tis. obyvateľov ()GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania 0.038 % ()GOV13GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) 0.271 % ()GOV14GOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mesta 0.2 % ()GOV15GOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne části/ obce 0.05 MWh/obyvatele ()GOV16EMI1 - Spotreba diaľkového tepla 817.409 kg CO₂e/obyv. ()EMI1EMI2 - Spotreba elektriny 2081.34 kg CO₂e/obyv. ()EMI2EMI3 - Spotreba zemného plynu 1262.37 kg CO₂e/obyv. ()EMI3EMI4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 1130.5 kg CO₂e/obyv. ()EMI4EMI5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 26.0603 kg CO₂e/obyv. ()EMI5EMI6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce 10.252 kg CO₂e/obyv. ()EMI6EMI8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave 134.477 kg CO₂e/obyv. ()EMI8EMI9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave 57.4462 kg CO₂e/obyv. ()EMI9EMI10 - Dopravný výkon v leteckej doprave 155.39 kg CO₂e/obyv. ()EMI10EMI13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 34.1657 kg CO₂e/obyv. ()EMI13EMI14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 193.24 kg CO₂e/obyv. ()EMI14EMI15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 154.457 kg CO₂e/obyv. ()EMI15EMI16 - Produkcia odpadovej vody 58.1051 kg CO₂e/obyv. ()EMI16EMI17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 1.36111 kg CO₂e/obyv. ()EMI17EXP 60%EXPOZÍCIAAD 33%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 43%PRIPRAVENOSŤMIT 61%Emisie49%Celkem


Miera istoty: 57.1%

Úplnosť dát: 87.5%

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%