Prešov_5R

ExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Průměrná roční teplota vzduchu 1.1 °C ()EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 9.1 den ()EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 0.3 den ()EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 2.1 den ()EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov 3 epizoda ()EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. 0 počet ()EXP6EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 8.3 % ()EXP7EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 53.4 den ()EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 30 den ()EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) 0.96 index ()EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 49.69 % ()AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 62.98 % ()AD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 11.99 % ()AD3AD4 - Populácia najviac zraniteľná na vlny horúčav 11.217 % ()AD4AD5 - Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území 3.523 % ()AD5AD6 - Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů 0 % ()AD6AD7 - Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatel 1.21 % ()AD7AD8 - Počet starých ekologických zátěží na území městaAD8AD9 - Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelAD9AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10AD11 - Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněAD11AD12 - Spotřeba pitné vody obyvateli města z veřejných zdrojůAD12AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 468 l.s-1 / 1000 obyvatel ()AD13AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchomAD14AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom územíAD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 1 počet ()AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 20 % ()GOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatreníGOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu 80 % ()GOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obceGOV4GOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovaniGOV5GOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdrojGOV6GOV7 - Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleGOV7GOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektrinyGOV8GOV9 - Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu.GOV9GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru GOV10GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobeGOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy.GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovaniaGOV13GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) 0.01 % ()GOV14GOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mestaGOV15GOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia obceGOV16MIT1 - Spotreba diaľkového tepla 24.634 kg CO₂e/obyv. ()MIT1MIT2 - Spotreba elektriny 349.534 kg CO₂e/obyv. ()MIT2MIT3 - Spotreba zemného plynu 1346.14 kg CO₂e/obyv. ()MIT3MIT4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 870.622 kg CO₂e/obyv. ()MIT4MIT5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceMIT5MIT6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceMIT6MIT8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej dopraveMIT8MIT9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave MIT9MIT10 - Dopravný výkon v leteckej doprave MIT10MIT13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 198.989 kg CO₂e/obyv. ()MIT13MIT14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 109.922 kg CO₂e/obyv. ()MIT14MIT15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 2.71695 kg CO₂e/obyv. ()MIT15MIT16 - Produkcia odpadovej vody 69.8553 kg CO₂e/obyv. ()MIT16MIT17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 9.95218 kg CO₂e/obyv. ()MIT17EXP 74%EXPOZÍCIAAD 50%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 24%PRIPRAVENOSŤMIT 46%Emisie48%Celkem

KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú.

V celom štítku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovou hodnotou klimaskenu ((označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF) , tak farebným vyjadrením.

(odhad)(meranie, výpočet)
%