Porovnanie modelov

srovnání měst a městských částí / srovnání budovExpozíciaCitlivosťEmisiePRIPRAVENOSŤEXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 1.8 °C (Košice 2020) 1.5 °C (Košice_5r 2020)EXP1 - Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 1.8 °C (Košice 2020) 1.5 °C (Košice_5r 2020)EXP1EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 14.6 deň (dní) (Košice 2020) 11.2 deň (dní) (Košice_5r 2020)EXP2 - Rozdiel počtu tropických dní v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 14.6 deň (dní) (Košice 2020) 11.2 deň (dní) (Košice_5r 2020)EXP2EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 0.3 deň (dní) (Košice 2020) 3.3 deň (dní) (Košice_5r 2020)EXP3 - Rozdiel počtu tropických nocí v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru 0.3 deň (dní) (Košice 2020) 3.3 deň (dní) (Košice_5r 2020)EXP3EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 5.8 deň (dní) (Košice 2020) -5.7 deň (dní) (Košice_5r 2020)EXP4 - Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru 5.8 deň (dní) (Košice 2020) -5.7 deň (dní) (Košice_5r 2020)EXP4EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov EXP5 - Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov EXP5EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov.EXP6 - Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov.EXP6EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 3.3 % (Košice 2020) 3.3 % (Košice_5r 2020)EXP7 - Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. 3.3 % (Košice 2020) 3.3 % (Košice_5r 2020)EXP7EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 54 deň (dní) (Košice 2020) 53.2 deň (dní) (Košice_5r 2020)EXP8 - Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). 54 deň (dní) (Košice 2020) 53.2 deň (dní) (Košice_5r 2020)EXP8EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 0 deň (dní) (Košice 2020) 0 deň (dní) (Košice_5r 2020)EXP9 - Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov 0 deň (dní) (Košice 2020) 0 deň (dní) (Košice_5r 2020)EXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) 0.15 index (Košice 2020) 0.15 index (Košice_5r 2020)EXP10 - Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) 0.15 index (Košice 2020) 0.15 index (Košice_5r 2020)EXP10AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 33.5 % (Košice 2020) 33.5 % (Košice_5r 2020)AD1 - Plochy zelenej infraštruktúry v meste 33.5 % (Košice 2020) 33.5 % (Košice_5r 2020)AD1AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 55.7 % (Košice 2020) 55.7 % (Košice_5r 2020)AD2 - Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality 55.7 % (Košice 2020) 55.7 % (Košice_5r 2020)AD2AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 14.83 % (Košice 2020) 14.83 % (Košice_5r 2020)AD3 - Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy 14.83 % (Košice 2020) 14.83 % (Košice_5r 2020)AD3AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 11.54 % (Košice 2020) 11.54 % (Košice_5r 2020)AD4 - Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov 11.54 % (Košice 2020) 11.54 % (Košice_5r 2020)AD4AD5 - Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územiaAD5 - Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územiaAD5AD6 - Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov AD6 - Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov AD6AD7 - Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľovAD7 - Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľovAD7AD8 - Počet starých ekologických záťaží na území mestaAD8 - Počet starých ekologických záťaží na území mestaAD8AD9 - Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľovAD9 - Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľovAD9AD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektovAD10 - Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektovAD10AD11 - Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zeleneAD11 - Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zeleneAD11AD12 - Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojovAD12 - Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojovAD12AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice 2020) 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice_5r 2020)AD13 - Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice 2020) 5.9 l.s-1 / 1000 obyv. (Košice_5r 2020)AD13AD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchomAD14 - Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchomAD14AD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom územíAD15 - Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom územíAD15AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 3 počet (Košice 2020) 2.6 počet (Košice_5r 2020)AD16 - Počet mimoriadnych klimatických udalostí 3 počet (Košice 2020) 2.6 počet (Košice_5r 2020)AD16GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 20 % (Košice 2020) 20 % (Košice_5r 2020)GOV1 - Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy 20 % (Košice 2020) 20 % (Košice_5r 2020)GOV1GOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatreníGOV2 - Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatreníGOV2GOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánuGOV3 - Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánuGOV3GOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obceGOV4 - Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obceGOV4GOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovaniGOV5 - Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovaniGOV5GOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdrojGOV6 - Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdrojGOV6GOV7 - Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľaGOV7 - Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľaGOV7GOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektrinyGOV8 - Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektrinyGOV8GOV9 - Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímyGOV9 - Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímyGOV9GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru GOV10 - Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru GOV10GOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobeGOV11 - Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobeGOV11GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy.GOV12 - Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy.GOV12GOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovaniaGOV13 - Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovaniaGOV13GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)GOV14 - Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)GOV14GOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mestaGOV15 - Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mestaGOV15GOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia obceGOV16 - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia obceGOV16MIT1 - Spotreba diaľkového tepla 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT1 - Spotreba diaľkového tepla 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 636004 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT1MIT2 - Spotreba elektriny 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT2 - Spotreba elektriny 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 960.914 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT2MIT3 - Spotreba zemného plynu 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT3 - Spotreba zemného plynu 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 1957.67 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT3MIT4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT4 - Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 646.741 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT4MIT5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceMIT5 - Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceMIT5MIT6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceMIT6 - Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceMIT6MIT8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej dopraveMIT8 - Dopravný výkon v osobnej koľajovej dopraveMIT8MIT9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave MIT9 - Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave MIT9MIT10 - Dopravný výkon v leteckej doprave MIT10 - Dopravný výkon v leteckej doprave MIT10MIT13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT13 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 1.30895 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT13MIT14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT14 - Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 269.562 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT14MIT15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT15 - Celková produkcia nebezpečného odpadu 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 1.29067 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT15MIT16 - Produkcia odpadovej vody 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT16 - Produkcia odpadovej vody 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 26.1679 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT16MIT17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT17 - Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice 2020) 0.0119152 kg CO₂e/obyv. (Košice_5r 2020)MIT17EXP -2%EXPOZÍCIAAD 0%CITLIVOSŤ a kapacitaGOV 0%PRIPRAVENOSŤMIT 0%Emisie0%Celkem

Porovnanie štítkov

Tento štítok vizuálne zobrazuje rozdiel hodnotenia jednotlivých oblastí a čiastkových indikátorov dvoch vybraných modelov.

Zmeny k lepšiemu sú zafarbené na žltozeleno a zeleno, zmeny k horšiemu naopak na oranžovo a červeno. Výsledné celkové hodnotenie je znázornené ryskou s uvedením hodnoty klimaskenu.

Pri nabehnutí kurzorom myši na čiastkový indikátor sa v popise objaví názov indikátora a hodnoty porovnávaných modelov. Dolný stĺpcový graf ukazuje všetky indikátory vrátane ich hodnôt vedľa seba.


(odhad)(meranie, výpočet)(odhad)(meranie, výpočet)
%%EXP1
EXP2
EXP3
EXP4
EXP5
EXP6
EXP7
EXP8
EXP9
EXP10
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8
AD9
AD10
AD11
AD12
AD13
AD14
AD15
AD16
MIT1
MIT2
MIT3
MIT4
MIT5
MIT6
MIT8
MIT9
MIT10
MIT13
MIT14
MIT15
MIT16
MIT17
GOV1
GOV2
GOV3
GOV4
GOV5
GOV6
GOV7
GOV8
GOV9
GOV10
GOV11
GOV12
GOV13
GOV14
GOV15
GOV16