Co je Klimasken?

Klimasken je nástroj na hodnocení příspěvku měst, městských částí a jednotlivých budov ke změně klimatu a jejich adaptace na její dopady. Nástroj je sestaven z několika desítek indikátorů navržených na základě analýzy odborných pramenů, vlastní zkušenosti odborného týmu, doporučení mezinárodních institucí a praktického testování v SR a ČR.

začněte s testovánímvíce informací

Co Klimasken sleduje?

Expozice oblasti vůči projevům klimatické změny

Jaký je stav a vývoj prostředí, ve kterém se město/městská část nebo budova nachází z hlediska nejdůležitějších projevů změny klimatu: zvyšující se teploty, vln veder, srážek, sucha nebo extrémních meteorologických jevů. Oblast zahrnuje deset indikátorů (devět pro základní hodnocení a jeden navíc pro hodnocení pokročilé).

Citlivost a adaptivní kapacita oblasti

Jaká je zranitelnost města z hlediska dopadů změny klimatu. Jak je město/čtvrť nebo budova připravená, jaké jsou vlastnosti jednotlivých systémů a oblastí ve městě nebo na budově. Oblast zahrnuje šestnáct indikátorů (osm pro základní hodnocení a osm navíc pro hodnocení pokročilé).

Produkce skleníkových plynů a její snižování (emise)

Jak je město zodpovědné za změny klimatu? Jaké jsou přímé či nepřímé emise skleníkových plynů ve městě? Jak jednotlivé oblasti přispívají ke změně klimatu? Oblast zahrnuje čtrnáct indikátorů (čtyři pro základní hodnocení a deset navíc pro hodnocení pokročilé).

Připravenost úřadu realizovat adaptační a mitigační opatření

Jaká opatření přijímá město / městská část / nebo vlastníci budovy k řešení dopadů změny klimatu nebo ke snižování produkcí skleníkových plynů. Jak se tato řešení projevují v běžném životě? Oblast zahrnuje šestnáct indikátorů (sedm pro základní hodnocení a devět navíc pro hodnocení pokročilé).

ExpoziceCitlivostEmisePřipravenostEXP1 - Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruEXP1EXP2 - Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruEXP2EXP3 - Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruEXP3EXP4 - Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruEXP4EXP5 - Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letEXP5EXP6 - Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 letEXP6EXP8 - Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu)EXP8EXP9 - Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 letEXP9EXP10 - Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI)EXP10AD1 - Plochy zelené infrastruktury ve městěAD1AD2 - Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvalityAD2AD3 - Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochyAD3AD4 - Populace nejvíce zranitelná vlnám vederAD4AD10 - Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůAD10AD13 - Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obceAD13AD15 - Množství srážkové vody zachycené v katastrálním územíAD15AD16 - Počet mimořádných klimatických událostíAD16GOV1 - Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatuGOV1GOV2 - Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatřeníGOV2GOV3 - Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuGOV3GOV4 - Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu městaGOV4GOV11 - Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběGOV11GOV12 - Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatuGOV12GOV13 - Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) GOV13MIT1 - Spotřeba dálkového tepla MIT1MIT1a - Emisní faktor dálkového teplaMIT1aMIT2 - Spotřeba elektřinyMIT2MIT3 - Spotřeba zemního plynu MIT3MIT4 - Dopravní výkon v individuální automobilové dopravěMIT4MIT1gen - Kogenerace dálkového teplaMIT1genMIT1ef - Emisní faktor dálkového teplaMIT1efMIT1 - Spotřeba dálkového tepla MIT1EXP 72%ExpoziceAD 54%Citlivost a kapacitaGOV 56%PřipravenostMIT 70%Emise63%Celkem

Klimatický štítek

Klimatický štítek je výsledkem hodnocení měst, městských částí a budov z hlediska jejich příspěvku ke změně klimatu (emise) a schopnosti přizpůsobení se jí (adaptace).

Jedná se o souhrnné zobrazení celkového hodnocení ve formě několika soustředných kružnic rozdělených na čtyři kvadranty. Ty znázorňují čtyři hlavní oblasti hodnocení přístupu města, městské části nebo budovy v oblasti adaptace na změnu klimatu (expozice, citlivost a kapacita) a emise, neboli uvolňování skleníkových plynů. Každá oblast je dále rozdělena na menší výseče, které jsou reprezentovány dílčími indikátory (faktory), které danou oblast zastupují.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně) celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen jak středovou hodnotou KLIMASKENU (označovanou také jako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak barevným vyjádřením.

(odhad)(měření, výpočet)

ÚZEMÍ A BUDOVY

Do projektu Klimasken se mohou zapojit města, městské části a budovy.
Zde je vypsáno několik nejnovějších modelů. Zobrazení všech modelů získáte otevřením mapy:

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z finančného nástroja pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020 – zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007, z podprogramu „Ochrana klímy“, v rámci projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER. © 2018 MiÚ MČ Karlova Ves Nám. sv. Františka 8 842 62 Bratislava