Indikátory KLIMASKENu

Použité indikátory

Níže je uveden seznam všech v KLIMASKENu použitých indikátorů. Každý má své označení, které jej přiřazuje k jedné z pěti oblastí (popisné, expoziční, citlivostní, emisní bilance a připravenosti). Dále je naznačeno, zda se jedná o indikátor základní nebo plné verze KLIMASKENu a zda je použitelný pro hodnocení celého města, městské části nebo budovy. Každý indikátor obsahuje i metodický list, který je možné stáhnout po kliknutí na ikonu vpravo.Indikátory pro města, městské části a obce

Doporučujeme rovněž, abyste si stáhli soubor Pomocné tabulky pro výpočet KLIMASKENu pro města (xls), který Vám pomůže uchovat i vypočítat hodnoty, jenž posléze zadáte k jednotlivým indikátorům expozice, citlivosti a připravenosti města.

Dále je seznam indikátorů pro města:

označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzemetodický list
POP1Počet obyvatelanoano53kB
POP2Celková rozlohaanoano52kB
POP3Hustota obyvatelanoano52kB
POP4Zemědělská půdaanoano53kB
POP5Lesní půdaanoano53kB
POP6Vodní plochaanoano32kB
POP7Zastavěné územíanoano33kB
POP8Ostatní územíanoano32kB
POP9Chráněné územíanoano53kB
POP10Obyvatelé v bytových domechanoano53kB
POP11Obyvatelé v rodinných domechanoano30kB
POP12Připojení na veřejný vodovodanoano32kB
POP13Připojení na veřejnou kanalizacianoano32kB
POP14Výdaje městaanoano52kB
EXP1Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruanoano55kB
EXP2Rozdíl počtu tropických dní ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruanoano57kB
EXP3Rozdíl počtu tropických nocí ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruanoano57kB
EXP4Největší počet po sobě jdoucích kalendářních dní bez srážek oproti dlouhodobému průměruanoano56kB
EXP5Počet epizod přívalových povodní v minulosti za posledních 5 letanoano55kB
EXP6Četnost říčních záplav, kdy dochází k vybřežení toku za posledních 5 letanoano54kB
EXP7Podíl záplavového území vymezeného čárou Q100 z celkové rozlohy administrativního území města/městské části/obceano53kB
EXP8Počet dní s výskytem extrémních meteorologických jevů (silný vítr, krupobití, silné bouřky, ledovka, námraza, přívaly sněhu)anoano56kB
EXP9Počet dní s výskytem hydrologického sucha za posledních 5 letanoano56kB
EXP10Klimatické sucho vyjádřené pomocí Standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu (SPEI)anoano57kB
AD1Plochy zelené infrastruktury ve městěanoano64kB
AD2Dostupnost ploch veřejné zeleně odpovídající kvalityanoano62kB
AD3Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochyanoano58kB
AD4Podíl počtu osob zranitelné populace vůči vlnám veder z celkového počtu obyvatelanoano59kB
AD5Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území ano55kB
AD6Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů ano59kB
AD7Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelano57kB
AD8Počet starých ekologických zátěží na území městaano55kB
AD9Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelano58kB
AD10Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůanoano58kB
AD11Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněano56kB
AD12Spotřeba pitné vody ve městě/městské části/obci z veřejných zdrojůano56kB
AD13Průměrná využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města/městské části/obce na obyvatele města/městské části/obceanoano59kB
AD14Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem ano57kB
AD15Množství srážkové vody zachycené v katastrálním územíanoano62kB
AD16Počet mimořádných klimatických událostíanoano56kB
MIT1Spotřeba dálkového tepla anoano56kB
MIT2Spotřeba elektřinyanoano59kB
MIT3Spotřeba zemního plynu anoano56kB
MIT4Dopravní výkon v individuální automobilové dopravěanoano56kB
MIT5Spotřeba uhlí (hnědé, černé) v rámci administrativního území obce/čtvrtiano56kB
MIT6Spotřeba dalších fosilních paliv (propan-butan, topný olej, další) v rámci administrativního území města/městské části/obceano56kB
MIT8Dopravní výkon v kolejové dopravěano56kB
MIT9Dopravní výkon v osobní autobusové a trolejbusové dopravě ano56kB
MIT10Dopravní výkon v letecké dopravěano56kB
MIT13Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného skládkovánímano58kB
MIT14Množství směsného komunálního odpadu zneškodněného spalovánímano59kB
MIT15Celková produkce nebezpečného odpadu ano58kB
MIT16Produkce odpadní vody ano55kB
MIT17Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)ano59kB
GOV1Strategicko-institucionální situace města v oblasti adaptace na dopady změny klimatuanoano61kB
GOV2Prostředky vynaložené na realizaci adaptačních opatřeníanoano57kB
GOV3Existence nízkouhlíkové strategie/politiky/akčního plánuanoano59kB
GOV4Finanční prostředky na realizaci mitigačných opatření z celkového rozpočtu městaanoano58kB
GOV5Podíl obytných budov v dané energetické třídě podle potřeby tepla na vytápěníano61kB
GOV6Podíl světelných míst veřejného osvětlení vyměněných za efektivnější zdrojano58kB
GOV7Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleano51kB
GOV8Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřinyano57kB
GOV9Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu.ano57kB
GOV10Rozloha plochy území změněné na modrozelenou infrastrukturuano57kB
GOV11Podíl ztrát vody v distribučním systému na celkové výroběanoano55kB
GOV12Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti změny klimatuanoano56kB
GOV13Podíl obyvatel s trvalým přístupem k některému ze zdrojů informování (SMS, mail…) anoano56kB
GOV14Zastavění půdy zemědělského půdního fondu (ZPF)ano58kB
GOV15Podíl energie z OZE (obnovitelná elektřina, teplo a chlad z obnovitelných zdrojů ) ve veřejných budovách ve správě městaano59kB
GOV16Výroba energie z obnovitelných zdrojů v rámci administrativního území obceano58kBIndikátory pro budovy

Pro budovy je třeba použít jinou metriku, proto se používá odlišná sada indikátorů.
Doporučujeme rovněž, abyste si stáhli soubor Pomocné tabulky pro výpočet budov (xls), který Vám pomůže vypočítat hodnoty, jenž posléze zadáte k jednotlivým indikátorům expozice, citlivosti a připravenosti.označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzemetodický list
B-POP1Rok výstavbyanoano52kB
B-POP2Rok významné obnovy budovyanoano53kB
B-POP3Počet podlaží anoano52kB
B-POP4Počet obyvatelanoano53kB
B-POP5Zastavěná plochaanoano53kB
B-POP6Obytná plocha (bytů)anoano53kB
B-EX1Povodňové rizikoanoano56kB
B-EX2Ohrožení technické infrastruktury záplavamianoano60kB
B-EX3Ohrožení stavby extrémními meteorologickými jevyanoano57kB
B-EX4Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu ve sledovaném roce oproti dlouhodobému průměruanoano57kB
B-AD1Tepelná ochrana obvodových stěnanoano61kB
B-AD2Tepelná ochrana střechyanoano58kB
B-AD3Transparentní konstrukce anoano58kB
B-AD4Stínící konstrukce a stínění konstrukcemianoano58kB
B-AD5Stínění konstrukcemi a zeleníanoano57kB
B-AD6Vegetační a štěrkové střechyanoano58kB
B-AD7Barevné provedeníanoano58kB
B-AD8Chladící zařízeníanoano57kB
B-AD9Větrací zařízeníanoano59kB
B-AD10Kapacita budovy pro akumulaci dešťové vodyanoano61kB
B-EMI1+2Spotřeba tepla v budověanoano
B-EMI3Spotřeba elektřiny v budově anoano57kB
B-EMI4Výroba elektřiny na budověanoano56kB
B-EMI5Produkce směsného komunálního odpadu v budově anoano57kB
B-EMI6Produkce odpadní vody z budovyanoano57kB
B-GOV1Technické zabezpečení budovy před záplavami a přívalovými srážkamianoano60kB
B-GOV2Zadržování srážkové vody v okolí budovyanoano63kB
B-GOV3Zachytávání srážkové vody na budověanoano60kB
B-GOV4Zajištění prevence proti živelním událostemanoano57kB