Indikátory Klimaskenu

Použité indikátory

Níže je uveden seznam všech v klimaskenu použitých indikátorů. Každý má své označení, které jej přiřazuje k jedné z pěti oblastí (popisné, expoziční, citlivostní, emisní bilancea připravenosti). Dále je naznačeno, zda se jedná o indikátor základní nebo plné verze klimaskenu a zda je použitelný pro hodnocení celého města, městské části nebo budovy. Každý indikátor obsahuje i metodický list, který je možné stáhnout po kliknutí na ikonu vpravo.Indikátory pro města a městské části

označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzemetodický list
POP1Počet obyvateľovanoano53kB
POP2Celková rozlohaanoano52kB
POP3Hustota obyvateľstvaanoano53kB
POP4Poľnohospodárska pôdaanoano53kB
POP5Lesná pôdaanoano53kB
POP6Vodné plochyanoano33kB
POP7Zastavané plochyanoano33kB
POP8Ostatné plochyanoano33kB
POP9Chránené územiaanoano54kB
POP10Obyvatelia žijúci v bytových domochanoano54kB
POP11Obyvatelia žijúcich v rodinných domochanoano33kB
POP12Pripojenie na verejný vodovodanoano32kB
POP13Pripojenie na verejnú kanalizáciuanoano32kB
POP14Výdavky mestaanoano51kB
EXP1Průměrná roční teplota vzduchuanoano56kB
EXP2Rozdiel počtu tropických dní v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeruanoano57kB
EXP3Rozdiel počtu tropických nocí v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru anoano57kB
EXP4Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeruanoano56kB
EXP5Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov anoano56kB
EXP6Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov.anoano55kB
EXP7Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce.ano53kB
EXP8Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu).anoano56kB
EXP9Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokovanoano56kB
EXP10Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI)anoano57kB
AD1Plochy zelenej infraštruktúry v mesteanoano66kB
AD2Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvalityanoano63kB
AD3Zastavené, spevnené a nepriepustné plochyanoano58kB
AD4Populácia najviac zraniteľná na vlny horúčavanoano32kB
AD5Podíl území ve městě s rizikem půdních sesuvů z celkové rozlohy administrativního území ano56kB
AD6Podíl počtu kritických objektů v rizikovém území ohrožených přívalovými srážkami z celkového počtu kritických objektů ano58kB
AD7Podíl obyvatel bydlících v záplavovém území Q100 z celkového počtu obyvatelano57kB
AD8Počet starých ekologických zátěží na území městaano56kB
AD9Podíl počtu obyvatel bydlících v území ohroženém povodněmi z přívalových srážek z celkového počtu obyvatelano59kB
AD10Podíl počtu kritických objektů ležících v záplavovém území říčních záplav Q100 z celkového počtu kritických objektůanoano58kB
AD11Podíl pitné vody na celkové spotřebě vody na zalévání veřejné zeleněano56kB
AD12Spotřeba pitné vody obyvateli města z veřejných zdrojůano58kB
AD13Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obceanoano59kB
AD14Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchomano56kB
AD15Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom územíanoano62kB
AD16Počet mimoriadnych klimatických udalostí anoano56kB
MIT1Spotreba diaľkového teplaanoano57kB
MIT2Spotreba elektrinyanoano56kB
MIT3Spotreba zemného plynuanoano55kB
MIT4Dopravný výkon v individuálnej automobilovej dopraveanoano56kB
MIT5Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceano57kB
MIT6Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obceano56kB
MIT8Dopravný výkon v osobnej koľajovej dopraveano56kB
MIT9Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave ano58kB
MIT10Dopravný výkon v leteckej doprave ano57kB
MIT13Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovanímano57kB
MIT14Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovanímano59kB
MIT15Celková produkcia nebezpečného odpaduano56kB
MIT16Produkcia odpadovej vodyano55kB
MIT17Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)ano56kB
GOV1Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímyanoano57kB
GOV2Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatreníanoano57kB
GOV3Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánuanoano61kB
GOV4Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obceanoano58kB
GOV5Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovaniano61kB
GOV6Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdrojano58kB
GOV7Instalovaný výkon nově nainstalovaných fotovoltaických panelů na obyvateleano51kB
GOV8Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektrinyano57kB
GOV9Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu.ano58kB
GOV10Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru ano57kB
GOV11Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobeanoano55kB
GOV12Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy.anoano56kB
GOV13Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovaniaanoano56kB
GOV14Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)ano58kB
GOV15Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mestaano59kB
GOV16Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia obceano58kBIndikátory pro budovy

Pro budovy je třeba použít jinou metriku, proto se používá odlišná sada indikátorů.
Doporučujeme rovněž, abyste si stáhli soubor Pomocné tabulky pro výpočet (xls), který Vám pomůže vypočítat hodnoty, jenž posléze zadáte k jednotlivým indikátorům expozice, citlivosti a připravenosti.označenínázev indikátoruzákladní verzeplná verzemetodický list
B-POP1Rok výstavbyanoano52kB
B-POP2Rok významnej obnovy budovyanoano53kB
B-POP3Počet podlaží anoano52kB
B-POP4Počet obyvatelanoano53kB
B-POP5Zastavaná plochaanoano53kB
B-POP6Obytná plocha (bytov)anoano53kB
B-EX1Povodňové rizikoanoano56kB
B-EX2Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavamianoano61kB
B-EX3Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmianoano57kB
B-EX4Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeruanoano57kB
B-AD1Tepelná ochrana obvodových stienanoano60kB
B-AD2Tepelná ochrana strechyanoano58kB
B-AD3Transparentné konštrukcie anoano59kB
B-AD4Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciamianoano61kB
B-AD5Tienenie konštrukciami a zeleňouanoano57kB
B-AD6Vegetačné a štrkové strechyanoano
B-AD7Farebné vyhotovenieanoano62kB
B-AD8Chladiace zariadeniaanoano58kB
B-AD9Vetracie zariadeniaanoano61kB
B-AD10Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vodyanoano67kB
B-GOV1Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkamianoano65kB
B-GOV2Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovyanoano
B-GOV3Zachytávanie zrážkovej vody na budoveanoano62kB
B-GOV4Zaistenie prevencie proti živelným udalostiamanoano59kB